Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez Bromania Wojciech Butkiewicz, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie
dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy
i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
sprzedaży.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy
świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się
z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do
założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej
związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu
Internetowego.
12. Sprzedawca – oznacza BROMANIA Wojciech Butkiewicz z siedzibą w Ząbkach przy ul.
Podleśnej 8/10 m 6, NIP: 7422020916., REGON: 369664100; e-mail:
wojciech.butkiewicz@bromania.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca
prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie …..
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub
Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie
Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą
do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej
Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub
Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez
Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na
dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu
poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm
„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca
wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta
aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub
usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert
zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do
zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym
Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu
całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,
składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na
Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką
zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar
i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia
Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W przypadku wystąpienia braku
zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny,
Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub
drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi
zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na
podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli
Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez
Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie
na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów,

które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów
oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz
wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na
zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez
firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu
DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym
przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa
w §5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na
dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja
o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po
bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od
umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży
bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni
roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu
liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu
liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru
przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia.
7. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako
Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta
w momencie składania zamówienia.
8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej
Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki
Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy
paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu
Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba
że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni
Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast
zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
zaspokojenia.
c) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
d) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez
Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt
dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie
może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym
terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia
o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
Towaru lub usunięcia wady.
5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa
w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy
wskazany w § 1 ust. 12. Regulaminu.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej
przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może
być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres ……W zgłoszeniu
reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje
i udziela Klientowi odpowiedzi.
5. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji pod
adresem ….

§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może odstąpić od niej bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna
doręczenia przesyłki Konsumentowi.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia
Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres
Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: …. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w
której przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do
Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta
dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia
Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty
zwrotu Towaru.
11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie
Internetowej Sklepu.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.

 

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego
rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie
powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści,
a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności
przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów
praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11
Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób
trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one
dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz
Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu,
danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich
bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu,
treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod
warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których
mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw
autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie
wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez
Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu,
w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach
osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie
niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi
bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych
przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na
Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia,
moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną
prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym
naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania
mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną
naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności
określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych

w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub
zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia
Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści
oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić
usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych
jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby
nieupoważnione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do
realizacji Dostawy.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane
osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay
S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000296790.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy

użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej
podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi
Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych
podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być
w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
(platforma ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie
nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca
poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej

odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje
rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2018r.